ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สถิติต่าง ๆ ของด่านศุลกากรเบตง
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2561
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2562
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2563
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2564
dot
หน่วยงานศุลกากรในส่วนกลาง
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรมาบตาพุด
bulletด่านศุลกากรฉะเชิงเทรา
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรลำพูน
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรกระบี่
bulletด่านศุลกากรสะเดา
dot
การดำเนินงานและพิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการส่งออก
bulletพิธีการนำเข้า
bulletระบบการผ่านพิธีการ EDI
bulletพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล
bulletพิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์
bulletพิธีการ A.T.A. CARNET
bulletใบสุทธินำกลับ
bulletการชำระภาษีอากร
bulletการทำบัตร SMART CARD
bulletพิธีการศุลกากรไร้เอกสาร
bulletพิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน
bulletพิกัดศุลกากร
bulletระบบราคาแกตต์
bulletกฎหมายสรรพากร
bulletความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
dot
เกาะติดข่าว
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยโพสต์
bulletไทยรัฐ
bulletเนชั่น
bulletมติชน
bulletไทยแลนด์เดลี่
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletเนชั่นสุดสัปดาห์
bulletบางกอกโพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletข่าวสุขภาพ
bulletสยามสปอร์ต
bulletอ.ส.ม.ท.
bulletthailandsportonline
bulletplanetfootball.com
bulletดูทีวีผ่านเน็ตทั่วโลก
dot
ลิงค์นี้ จำเป็น..
dot


กรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ค้นหาด้วย Google


ระบบการผ่านพิธีการ EDI

ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเทอร์เน็ตในด้านการส่งสินค้าออกเป็นบริการรูปแบบใหม่ที่พัฒนาโดยกระทรวงการคลัง และกรมศุลกากร เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ส่งสินค้าออกนอกเหนือจากการผ่านพิธีการศุลกากรผ่าน EDI VAN ที่กรมศุลกากรได้ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ผู้ส่งออกหรือตัวแทนออกของสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละราย

           หากท่านจะดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เมื่อท่านต้องการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ และ หรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็ตาม ท่านจะต้องดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ตามระเบียบปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดในปัจจุบัน ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเทอร์เน็ต ที่ท่านกำลังใช้อยู่นี้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า / ส่งออก และตัวแทนออกของรายย่อย
          ประการสำคัญ ก่อนที่ท่านจะใช้ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี รวมทั้งท่านจะต้องทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูล คำแนะนำต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ใน Web site ทั้งหมด อย่างถ่องแท้ เสียก่อน ท่านจึงจะสามารถตระเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ และ หรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสามารถส่งของออก และ หรือนำของเข้า ท่านต้อง         ดำเนินการ ดังนี้
1. ทำบัตรผู้จัดการ
2. จัดเตรียมเอกสารทางการค้าต่าง ๆ ที่จำเป็นในการผ่านพิธีการฯ  
3. ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตมายังกรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบ
4. พิมพ์ใบขนสินค้าที่ได้รับเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว
5. ยื่นเอกสารใบขนสินค้า และเอกสารประกอบ ณ สถานที่ผ่านพิธีการที่ระบุไว้ในใบขนสินค้า กรณี Red Line เท่านั้น
6. ชำระอากร (ถ้ามี)

7. ยื่นเอกสารใบขนสินค้า และเอกสารประกอบ พร้อมกับสินค้า ณ. จุดตรวจปล่อย

1. ทำบัตรผู้จัดการ
 
    บัตรเจ้าของหรือบัตรผู้จัดการ (Owner or Manager Card) เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการบริษัท ห้าง ร้าน ที่นำของเข้า หรือ ส่งของออก ใช้ในการ
ตรวจสอบว่าเจ้าของหรือผู้จัดการบริษัท ที่ลงลายมือชื่อในใบขนสินค้า และเอกสารประกอบในการผ่านพิธีการศุลกากร เป็นคนเดียวกับที่ลงลายมือชื่อไว้ในบัตรฯ ดังกล่าว
    การขอมีบัตรฯ (Smart Card)
 • ผู้ขอมีบัตรฯ ยื่นคำร้องขอมีบัตร ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า สำนักงานเลขานุการกรม
  กรมศุลกากร และลงลายมือชื่อและ/หรือประทับตราบริษัท ห้าง ร้าน ในแบบตรวจเอกสารฯ
  ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการจัดทำ Smart Card ซึ่งเป็นบริษัท ที่กรมอนุมัติให้ดำเนินงานจัดทำบัตร เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรในรูปแบบ Smart Card
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อม วัน เดือน ปี กำกับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าทำบัตร และออกหมายเลขลำดับการถ่ายรูป แล้วส่งแบบตรวจเอกสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร สั่งพิมพ์บัตร
 • บัตรประเภทต่าง ๆ มีอายุใช้งานไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกบัตร เว้นแต่บัตรผู้รับมอบอำนาจ ให้มีอายุใช้งานไม่เกินวันหมดอายุของบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ
 • เจ้าของหรือผู้จัดการ ที่ประสงค์จะส่งลายมือชื่อและรูปถ่ายทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งลายมือชื่อ พร้อมรูปถ่าย ถึงกรมศุลกากรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมทั้งชำระค่าทำบัตรและค่าส่ง คืนทางไปรษณีย์ ในวันที่ยื่นคำร้องขอมีบัตร

   
  2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการผ่านพิธีการศุลกากร ได้แก่
   
        2.1 เอกสารที่ใช้ในการส่งออก
  2.1.1 ต้นฉบับใบขนสินค้าขาออก 1 ฉบับ
  2.1.2 คู่ฉบับใบขนสินค้าขาออก
            เพื่อประโยชน์ทางราชการและเป็นหลักฐานแสดงการส่งออก ผู้ส่งของออกอาจขอเพิ่มคู่ฉบับ
  ใบขนสินค้าขาออกตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และให้ยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกตามที่ขอพร้อมกันกับต้นฉบับ ใบขนสินค้าขาออก
  2.1.3 คู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกมุมน้ำเงิน เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร, ส่งเสริมการลงทุน (BOI) , โควต้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ
            ใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้าขาออก กศก. 101/1 หาซื้อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร บริเวณห้องโถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 ราคาชุดละ 5 บาท           
  2.1.4 บัญชีราคาสินค้า 2 ฉบับ
            ผู้ส่งของออกต้องยื่นบัญชีราคาสินค้าสำหรับของส่งออกเพื่อประกอบการตรวจสอบ หากมิใช่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้ผู้ส่งของออกลงนามรับรองถูกต้อง
  2.1.5 แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.1) (F.T.FOREIGN TRANSACTION)
            แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.1) คือ แบบพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
  ใช้สำหรับยื่นประกอบใบขนสินค้าขาออก ซึ่งสินค้าที่
  ส่งออก มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท
  ผู้ส่งของออกจะต้องนำมายื่นพร้อมกับใบขนสินค้า ในขณะผ่านพิธีการ
            แบบฟอร์ม ธ.ต. 1 -- หาซื้อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมศุลกากร บริเวณห้องโถงกลาง อาคาร 1 ชั้น ราคาเล่มละ 100 บาท       
  2.1.6 บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) (ถ้ามี)
  2.1.7 ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่น ๆ กรณีที่ของส่งออกนั้น เป็นของต้องกำกัดตามเงื่อนไขของ
  บทกฎหมายเกี่ยวข้อง
  2.1.8 คำร้องประเภทต่าง ๆ (ถ้ามี)
        2.2 เอกสารที่ใช้ในการนำเข้า
  2.2.1 ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า 1 ฉบับ
  2.2.2 คู่ฉบับใบขนสินค้าขาเข้า
            เพื่อประโยชน์ทางราชการและเป็นหลักฐานแสดงการนำเข้า ผู้นำของเข้าอาจขอเพิ่มคู่ฉบับ
  ใบขนสินค้าขาเข้าตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ และให้ยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้า ขาเข้าตามที่ขอพร้อมกันกับต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า
            ใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้าขาเข้า กศก. 99/1 หาซื้อได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์
  กรมศุลกากร บริเวณห้องโถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 ราคาชุดละ 5 บาท
           
  2.2.3 บัญชีราคาสินค้า 2 ฉบับ
            ผู้นำของเข้าต้องยื่นบัญชีราคาสินค้าสำหรับของนำเข้าเพื่อประกอบการตรวจสอบ หากมิใช่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและให้ ผู้นำของเข้าลงนามรับรองถูกต้อง
  2.2.4 แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2) (F.T.FOREIGN TRANSACTION)
            แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2) คือ แบบพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
  ใช้สำหรับยื่นประกอบ
  ใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งสินค้าที่นำเข้า มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท
  ผู้นำของเข้าจะต้องนำมายื่นพร้อมกับใบขนสินค้า ในขณะผ่านพิธีการ
            แบบฟอร์ม ธ.ต. 2 - หาซื้อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร บริเวณห้องโถงกลาง อาคาร 1 ชั้น ราคาเล่มละ 100 บาท           
  2.2.5 แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก.170)          
  2.2.6 บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) (ถ้ามี)
  2.2.7 ใบอนุญาตนำเข้าหรือเอกสารอื่น ๆ กรณีที่ของนำเข้านั้น เป็นของต้องกำกัดตามเงื่อนไขของบทกฎหมายเกี่ยวข้อง
  2.2.8 คำร้องประเภทต่าง ๆ (ถ้ามี)
  3. ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตมายังกรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบ
   
   
  4. พิมพ์ใบขนสินค้าที่ได้รับเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว
   
  ท่านต้องพิมพ์ข้อมูลที่กรมศุลกากรได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ลงบนแบบฟอร์ม พร้อมประทับเลขที่
  ใบขนสินค้าลงในเอกสารประกอบใบขนสินค้าทุกแผ่น
  5. กรณี Red Line ยื่นใบขนสินค้า และเอกสารประกอบ ณ สถานที่ผ่านพิธีการที่ระบุไว้ในใบขนสินค้า
   
  >>  กรณี Green Line และต้องชำระค่าภาษีอากร ให้ไปทำข้อ 6
  >>  กรณี Green Line และไม่ต้องชำระค่าภาษีอากร ให้ไปทำข้อ 7
  6. ชำระอากร (ถ้ามี)
   
  ท่านสามารถชำระค่าภาษีอากร ณ จุดที่ส่งของออก/นำของเข้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน หากสินค้านั้น
  เข้าลักษณะประเภทสินค้าที่ต้องเสียภาษี ดูรายละเอียดประเภทสินค้าที่ต้องเสียภาษี
  7. ยื่นใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ พร้อมกับสินค้า ณ. จุดตรวจปล่อย
   
  นำใบขนสินค้าที่ได้ชำระอากรแล้ว (ถ้ามี) และเอกสารประกอบ พร้อมกับสินค้าไปยังจุดตรวจปล่อยที่ได้ระบุไว้ในใบขนสินค้า

  ผังแสดงขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร  Copyright © 2010 All Rights Reserved.