ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สถิติต่าง ๆ ของด่านศุลกากรเบตง
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2561
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2562
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2563
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2564
dot
หน่วยงานศุลกากรในส่วนกลาง
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรมาบตาพุด
bulletด่านศุลกากรฉะเชิงเทรา
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรลำพูน
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรกระบี่
bulletด่านศุลกากรสะเดา
dot
การดำเนินงานและพิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการส่งออก
bulletพิธีการนำเข้า
bulletระบบการผ่านพิธีการ EDI
bulletพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล
bulletพิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์
bulletพิธีการ A.T.A. CARNET
bulletใบสุทธินำกลับ
bulletการชำระภาษีอากร
bulletการทำบัตร SMART CARD
bulletพิธีการศุลกากรไร้เอกสาร
bulletพิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน
bulletพิกัดศุลกากร
bulletระบบราคาแกตต์
bulletกฎหมายสรรพากร
bulletความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
dot
เกาะติดข่าว
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยโพสต์
bulletไทยรัฐ
bulletเนชั่น
bulletมติชน
bulletไทยแลนด์เดลี่
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletเนชั่นสุดสัปดาห์
bulletบางกอกโพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletข่าวสุขภาพ
bulletสยามสปอร์ต
bulletอ.ส.ม.ท.
bulletthailandsportonline
bulletplanetfootball.com
bulletดูทีวีผ่านเน็ตทั่วโลก
dot
ลิงค์นี้ จำเป็น..
dot


กรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ค้นหาด้วย Google


พิธีการนำเข้า

                       ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ดังนี้

1. ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งจำแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลักษณะการนำเข้า ดังนี้

  (1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้กำหนดให้ใช้ใบขนสินค้าประเภทอื่น

(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่กรมศุลกากรกำหนดสำหรับของที่นำเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การนำเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิต

(3) แบบ กศก. 103 คำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกำหนด

(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา

(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสำหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย- มาเลเซีย ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใช้สำหรับพิธีการสินค้าถ่ายลำ

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้สำหรับพิธีการสินค้าผ่านแดน

(8) ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สำหรับการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว

(9) ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สำหรับการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว

2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า

  (2.1)  สำหรับพิธีการชำระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลำ พิธีการคลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
           (1)   ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรมศุลกากรกำหนดให้มีการจัดทำคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สำหรับ การนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน กรณีดังกล่าวต้องมีสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า 2 ฉบับ

           (2)   ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
           (3)   บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
           (4)   แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลค่าของนำเข้าเกินกว่า 500,000 บาท
           (5)   แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)
           (6)   ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1)
           (7)   บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
           (8)   ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
           (9)   ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
           (10) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร
           (11) เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า แค็ดตาล็อก เป็นต้น

(2.2)  พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) บบแปลน แบบพิมพ์ หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ

(2.3)  
พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1) อีก   1 ฉบับ

(2.4)  
พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องเพิ่มหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(2.5)  พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
               
(1)  คำขออนุญาตนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป  (แบบที่ 369)
           (2)  คำขออนุญาตนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด

(2.6)  พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า  กรณีนำเข้าโดยผู้อื่นที่มิใช่ผู้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องเพิ่ม    คำขออนุญาตนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

(2.7)  พิธีการสินค้าส่งกลับ
(RE-EXPORT)
           กรณีอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ  
              (1)  คำร้องขอผ่อนผันทำใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) ชำระอากร 1 ใน 10
              (2)  ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1)
พร้อมเอกสารประกอบ

(2.8)  พิธีการนำของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ)  ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
          (1)  
แบบ กนอ.02-1  กรณีสินค้านำเข้าเป็นวัตถุดิบ
          (2)  
แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้านำเข้าเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือและ   เครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือการค้าเพื่อส่งออก

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า

  (1)     ผู้นำเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผู้นำเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูลใบขนสินค้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

(2)     เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้าที่ส่งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้นำของเข้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา เป็นต้น ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้งกลับไปยังผู้นำเข้าหรือตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง

(3)     เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผู้นำเข้าหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า

       ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สำหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น ผู้นำเข้าหรือตัวแทนสามารถนำใบขนสินค้าขาเข้าไปชำระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสินค้าได้
       ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สำหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องนำใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่นำของเข้า

(4)     ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าตามวรรคแรกในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจปล่อย โดย
ให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้
     (4.1)   IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
     (4.2)   IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
     (4.3)   IMPORT/EXPORT INVOICE LIST

4. แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า


5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     
กรณีผู้นำเข้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่นำเข้าทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการCopyright © 2010 All Rights Reserved.