ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สถิติต่าง ๆ ของด่านศุลกากรเบตง
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2561
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2562
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2563
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2564
dot
หน่วยงานศุลกากรในส่วนกลาง
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรมาบตาพุด
bulletด่านศุลกากรฉะเชิงเทรา
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรลำพูน
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรกระบี่
bulletด่านศุลกากรสะเดา
dot
การดำเนินงานและพิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการส่งออก
bulletพิธีการนำเข้า
bulletระบบการผ่านพิธีการ EDI
bulletพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล
bulletพิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์
bulletพิธีการ A.T.A. CARNET
bulletใบสุทธินำกลับ
bulletการชำระภาษีอากร
bulletการทำบัตร SMART CARD
bulletพิธีการศุลกากรไร้เอกสาร
bulletพิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน
bulletพิกัดศุลกากร
bulletระบบราคาแกตต์
bulletกฎหมายสรรพากร
bulletความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
dot
เกาะติดข่าว
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยโพสต์
bulletไทยรัฐ
bulletเนชั่น
bulletมติชน
bulletไทยแลนด์เดลี่
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletเนชั่นสุดสัปดาห์
bulletบางกอกโพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletข่าวสุขภาพ
bulletสยามสปอร์ต
bulletอ.ส.ม.ท.
bulletthailandsportonline
bulletplanetfootball.com
bulletดูทีวีผ่านเน็ตทั่วโลก
dot
ลิงค์นี้ จำเป็น..
dot


กรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ค้นหาด้วย Google


การทำบัตร SMART CARD

SMART CARD คือบัตรที่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก หรือผู้ที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากร จะต้องใช้แสดงในการผ่านพิธีการศุลกากร

ประเภทของบัตรและการยื่นคำร้องขอทำบัตร

บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง (GOLD CARD)   สีทอง เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับผู้ประกอบที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการของบริษัทนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการระดับบัตรทองจากกรมศุลกากร

     ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก. 1 ก. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

 • หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการเปลี่ยน แปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09)
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างฯ ร้าน ภายใน 6 เดือน
 • กรณี บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ให้ยื่นหนังสือรับรองตราสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือ ห้างหุ้นส่วน (หส.2) อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณี กรรมการลงนามร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแนบท้ายแบบกศก.1 ก. พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ ของผู้มอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
 • ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) ต้องระบุชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้งของบริษัทให้ตรงกับบริษัทที่ต้องการขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน โดยลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ (OWNER OR MANAGER CARD)  สีเหลือง เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการของบริษัท ห้าง ร้านฯ ที่นำเข้าและ/หรือส่งออก

ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก. 1 ข. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

             ก. กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น

 • หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยน แปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ที่กรมสรรพากรออกให้
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างฯ ร้านฯ ภายใน 6 เดือน
 • กรณี บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ให้ยื่นหนังสือรับรองตราสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือ ห้างหุ้นส่วน (หส.2) อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณี กรรมการลงนามร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแนบท้ายแบบ กศก.1 ข. พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศของผู้มอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
 • ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) ต้องระบุชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้งของบริษัทให้ตรงกับบริษัทที่ต้องการขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน โดยลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

            ข. กรณีเป็นร้านค้า คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์

 • ทะเบียนพาณิชย์
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให้
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนามร้าน หรือเจ้าของร้าน ภายใน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน โดยลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

            ค. กรณีเป็นสำนักงานผู้แทน

 • หนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
 • หนังสือมอบอำนาจ (POWER OF ATTORNEY) ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กำหนดชื่อผู้บริหารกิจการ)
 • ในกรณีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบคำแปลเอกสาร จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในนามของสำนักงานผู้แทน
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนามของสำนักงานผู้แทน ภายใน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ กรณีที่ไม่สามารถนำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได้ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยต้องระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้ง ให้ตรงกับสำนักงานผู้แทนที่ต้องการขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน โดยลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

            ง. กรณี เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน

 • หนังสือจดทะเบียนการจัดตั้ง เช่น จดทะเบียนสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน เป็นต้น
 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจทำการแทน
 • หนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนามสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ภายใน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
 • ทะเบียนบ้าน หรือหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยต้องระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้ง ให้ตรงกับ สหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ที่ต้องการขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน โดยลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

               จ. กรณีเป็นกิจการร่วมค้า

 • หนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
 • หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ทำการแทนกิจการร่วมค้า (กรณีที่ไม่กำหนดชื่อผู้บริหารกิจการ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศของผู้มอบอำนาจ กรณีไม่สามารถนำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได้ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัทของแต่ละบริษัทที่ร่วมกิจการร่วมค้า หรือ หนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ กรณีเป็นสำนักงานผู้แทน หรือหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3) ของแต่ละบริษัทที่ร่วมทำกิจการร่วมค้า
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามของกิจการร่วมค้า
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนามของกิจการร่วมค้า ภายใน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะผู้ทำบัตรที่เป็นบุคคลต่างประเทศ
 • ทะเบียนบ้าน หรือหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยต้องระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้ง ให้ตรงกับกิจการร่วมค้าที่ต้องการขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน โดยลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

            ฉ. กรณี บุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

 • บุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ มีสิทธิได้รับการผ่อนผันไม่ต้องทำบัตรเจ้าของ หรือผู้จัดการ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนผันบัตร ต่อหน่วยงานที่ผ่านพิธีการศุลกากรพร้อมสำเนาคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ หรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ และให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ
 • บุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ทำหน้าที่บริหารฟื้นฟูกิจการ สามารถขอมีบัตรเจ้าของ หรือผู้จัดการได้ โดยให้ยื่นคำร้องตามแบบ กศก.1 ข. และเอกสารหลักฐานของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และ บริษัทผู้บริหารแผน พร้อมสำเนาคำสั่งศาล ทั้งนี้บัตรเจ้าของ หรือผู้จัดการ จะระบุบริษัทที่มีอำนาจกระทำการแทน และอายุบัตรได้ไม่เกินระยะเวลาตามคำสั่งศาลกำหนดให้

บัตรผู้รับมอบอำนาจ (ATTORNEY IN FACT CARD)  สีเขียว เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของบริษัท ห้างฯ ร้านฯ

ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก. 1 ค. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

 • บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง หรือบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือบัตรอื่น ๆ ซึ่งทางราชการออกให้
 • ทะเบียนบ้าน หรือหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
 • หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการ ตามแบบ กศก.4
 • ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้รับเช็คคืนเงินประกัน เงินภาษีอากร หรือเงินรายได้อย่างอื่น ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก และชื่อธนาคารของบริษัท ห้างฯ ร้านฯ ของผู้มอบอำนาจลงในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ (5) ด้วย
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

 บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต (LICENSED CUSTOMS BROKER CARD)  สีเงิน เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนออกของรับ อนุญาต

ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก. 1 ง. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

 • หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09)
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างฯ ร้านฯ ภายใน 6 เดือน
 • กรณี บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ให้ยื่นหนังสือรับรองตราสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือ ห้างหุ้นส่วน (หส.2) อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณี กรรมการลงนามร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแนบท้ายแบบ กศก.1 ง. พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศของผู้มอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
 • ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) ต้องระบุชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้งของบริษัทให้ตรงกับบริษัทที่ต้องการขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน โดยลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

บัตรผ่านพิธีการศุลกากร (CUSTOMS CLEARANCE CARD)  สีชมพู เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อทำหน้าที่ผ่านพิธีการศุลกากร

ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก. 1 จ. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่น ๆ ซึ่งทางราชการออกให้
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา
  -  
  ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสถาบันการศุลกากร สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล กรมศุลกากร หรือ ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของหรือเทียบเท่าจากสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย หรือ จากสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง ทั้งนี้ จะต้องผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน จากกรมศุลกากร เว้นแต่ ผู้ที่กรมศุลกากรได้รับแจ้งชื่อพร้อมหลักฐานครบถ้วน จากสมาคมชิ้งปิ้งแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร ซึ่งได้แจ้งชื่อให้ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้าทราบ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไม่ต้องขอทำการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
 • ผู้ที่เคยมีบัตรผ่านพิธีการศุลกากรทุกประเภท หรือผู้ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติในการทำบัตรผ่านพิธีการศุลกากร (เป็นเฉพาะกรณี) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2546 สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรได้ โดยไม่ต้องแสดงวุฒิการศึกษาตามข้อ 4)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

บัตรผู้ชำนาญการศุลกากร (CUSTOMS FORMALITY SPECIALIST CARD)  สีฟ้า  เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านศุลกากร ที่ผ่านการทดสอบจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ชำนาญการศุลกากร และสามารถใช้แทนบัตรผ่านพิธีการศุลกากรได้ด้วย

ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก. 1 ฉ. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

 •  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ซึ่งทางราชการออกให้
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการรับรองการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร
 • บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาตที่สังกัด หรือ หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน ของบริษัทที่สังกัด
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

บัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร ( CUSTOMS CLEARANCE ASSISTANT CARD)  สีส้ม  เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับบุคคลผู้เป็นผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้ที่ทำบัตรเจ้าของ หรือผู้จัดการระดับบัตรทอง, บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ, บัตรผู้รับมอบอำนาจ, บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต, บัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือ บัตรผู้ชำนาญการศุลกากร เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรอื่น ๆ ซึ่งมิใช่การจัดทำ และการยื่นใบขนสินค้าต่อหน่วยพิธีการนำเข้าหรือส่งออก อาทิเช่น การชำระค่าภาษีอากร การตรวจปล่อยสินค้า เป็นต้น

ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก. 1 ช. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ซึ่งทางราชการออกให้
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการว่าจ้าง หรือ ทำงาน จากผู้ถือบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง, บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ, บัตรผู้รับมอบอำนาจ, บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต, บัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรผู้ชำนาญการศุลกากร
 • บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ บัตรผู้รับมอบอำนาจ บัตรผ่านพิธีการศุลกากรของผู้รับรอง หรือบัตรผู้ชำนาญการศุลกากร

สถานที่ทำบัตร

         ให้ผู้ขอทำบัตรยื่นคำร้องขอทำบัตรพร้อมเอกสารประกอบต่อ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า บริเวณชั้นล่าง อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เว้นแต่การทำบัตรทางไปรษณีย์ ให้ยื่นคำร้องขอทำบัตรพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านสำนักงานศุลกากรภูมิภาค หรือด่านศุลกากร

 

ค่าบริการทำบัตร

ค่าบริการทำบัตรทุกประเภท ในราคาบัตรละ 180.- บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

 

การลงลายมือชื่อและ/หรือตราประทับ

 • กรณียื่นคำร้องขอทำบัตรด้วยตนเอง ให้ผู้ขอทำบัตรลงลายมือชื่อและ/หรือตราประทับของบริษัท ห้างฯ ร้านฯ ที่จะ SCAN ลงในบัตรต่อหน้าเจ้าหน้าที่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรณีผู้ทำบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง, บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ หรือ บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอทำบัตรแทนตน ให้ผู้ขอทำบัตรทำหนังสือมอบอำนาจและลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 2 คน พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานผู้รับรองลายมือชื่อ พร้อมรับรองความถูกต้อง

การยื่นคำร้องขอทำบัตรที่สำนักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร

      ผู้ขอทำบัตรที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอทำบัตรที่สำนักงานศุลกากรภาค หรือ ด่านศุลกากรทุกแห่ง ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตร พร้อมเอกสารตามประกาศฯ นี้ ต่อสำนักงานศุลกากรภาค หรือ ด่านศุลกากร โดยชำระค่าทำบัตร พร้อมค่าบริการทำบัตรทางไปรษณีย์ อีกจำนวนเงิน 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

 

การขอมีบัตรเพิ่ม

        หากผู้ขอทำบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง, บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ, บัตรผู้รับมอบอำนาจ หรือ บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต ต้องการขอมีบัตรเพิ่ม ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรเพิ่ม โดยชำระค่าทำบัตรเช่นเดียวกับกรณีการขอมีบัตรตามปกติ

 

อายุการใช้งานของบัตร

         บัตรต่าง ๆ ทุกประเภท มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกบัตร เว้นแต่ บัตรผู้รับมอบอำนาจ ให้มีอายุการใช้งาน ไม่เกินวันหมดอายุของบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง หรือ บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ

 

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล  แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏบนบัตร  ให้ผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกบัตรเดิม และขอทำบัตรใหม่ ดังต่อไปนี้

 • กรณีบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง, บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ, บัตรผู้รับมอบอำนาจ หรือ บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล ผู้ถือบัตร, ชื่อบริษัท, ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝาก
 • กรณีผู้ถือบัตรผ่านพิธีการศุลกากร, บัตรผู้ชำนาญการศุลกากร หรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ, ชื่อสกุล, หรือที่อยู่ ผู้ถือบัตร โดยแนบเอกสารหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งนำบัตรเดิมมาคืนทั้งหมด

2. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกใน MICROCHIP ของบัตร

         บัตรต่าง ๆ ทุกประเภท มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกบัตร เว้นแต่ บัตรผู้รับมอบอำนาจ ให้มีอายุการใช้งาน ไม่เกินวันหมดอายุของบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการระดับบัตรทอง หรือ บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ

 

การขอยกเลิกบัตร

  กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะขอยกเลิกบัตร ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกบัตร และแนบบัตรที่ขอยกเลิก ในกรณีบัตรสูญหายให้แนบใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ
         
การยกเลิกบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือผู้จัดการนั้น บัตรผู้รับมอบอำนาจที่ทำไว้โดยเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดิม จะสามารถใช้ได้ต่อไป เมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการคนใหม่ที่ยื่นขอมีบัตร ทำหนังสือแจ้งฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อขอใช้บัตรผู้รับมอบอำนาจที่ทำไว้โดยเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดิม

 

การตรวจสอบบัตร

         ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า ให้ผู้ถือบัตรเพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรในรูปแบบ SMART CARD นำบัตรไปให้หน่วยงานตรวจปล่อยทำการตรวจสอบ ณ จุดลงทะเบียนตรวจปล่อยสินค้า โดยผู้ถือบัตรเป็นผู้ใส่รหัสผ่านด้วยตนเอง
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.